Untitled Document
STT Thông tin Download
1 Nghị định về Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
2 Nghị định của Chính Phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
3 Nghị định của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông
4 Quyết định về Ban hành "Quy định về thủ tục thừa nhận đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy"
 5 Thông báo số 033TI/10TB về việc Trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS) cho tàu biển theo Quy định V/19.2.2.2 của Công ước SOLAS  
 6 Thông báo số 005TI/11TB về việc Một số lưu ý về lỗi/khiếm khuyết liên quan đến thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến điện GMDSS của tàu biển.  
 7 Thông báo số 013TI/11TB về việc Trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS) cho tàu biển theo Quy định V/19.2.2.2 của Công ước SOLAS đúng tin thần văn bản số 668/ĐKVN ngày 17/5/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam  
 8 Thông báo số 022TI/11TB về việc Hướng dẫn cập nhật thiết bị thông tin liên lạc, hành hải trang bị trên tàu biển và duy trì phần mềm của hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS) theo Thông tư MSC.1/Circ.1389 và SN.1/Circ.266/Rev.1.
 9 Thông báo số 024TI/11TB về việc Áp dụng Nghị quyết MSC.269(85) Bổ sung sửa đổi Quy định 1, 16 và 19 Chương II-2 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS); và thông tư MSC.1/Circ.1407- Hướng dẫn áp dụng Quy địnhII-2/19.3 Công ước SOLAS từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.  
 10 Thông báo số 026TI/11TB về việc Áp dụng Thông tư số 47/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải.
 
 11 Thông báo số 027TI/11TB về việc Áp dụng Thông tư MSC.1/Circ.1398 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về giải thích thống nhất đối với quy định II-1/29 của Công ước SOLAS liên quan đến hệ thống điều khiển máy lái.  
12 Thông báo số 047TI/11TB của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc Thử hàng năm bắt buộc đối với Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) theo quy định V/18.9 của Công ước SOLAS 74 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết MSC.308(88)
13 Thông báo số 008TI/12TB của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc Hướng dẫn liên quan đến Hệ thống thông tin và hiển thị hải đồ điện tử (ECDIS) cho tàu ghé vào cảng của Australia  
14 Thông báo số 010TI/12TB của Cục Đăng Kiểm Việt Nam về việc Bảo dưỡng một số trang thiết bị an toàn và thông tin liên lạc theo quy định của Công ước SOLAS 74.  
15
Thông báo số 019TI/12TB của Cục Đăng Kiểm Việt Nam về việc Kiểm tra trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS) và cấp Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị (mẫu SE.A hoặc SE.B) cùng Danh mục trang thiết bị (SE.AR hoặc SE.BR)cho tàu
16
Thông báo số 026TI/12TB của Cục Đăng Kiểm Việt Nam về Thông tư MSC.1/Circ.1040/Rev.1 - “Hướng dẫn thử hàng năm thiết bị Satellite EPIRB 406 MHz"
17
Quyết định số 19/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat
18 Thông báo số 024TI/13TB ngày 19/9/2013 về việc Yêu cầu trang bị hệ thống báo động trực ca hàng hải buồng lái (BNWAS) cho tàu biển đóng trước ngày 1/7/2002 theo Nghị quyết MSC.350(92) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).  
19
Thông tư 19/2013/TT-BTTTT ngày 02/12/2013 về tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm,cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng có hiệu lực thi hành.   
20
Phụ lục tần số sử dụng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu nạn (Ban hành kèm theo Thông tư 19/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).   
21
Thông báo số 003TI/14TB của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc Áp dụng quy định mới và quy định sửa đổi đối với bộ trang bị dùng cho người cứu hỏa và thiết bị vô tuyến điện thoại cầm tay hai chiều dùng cho đội cứu hỏa trên tàu

22
Thông báo số 004TI/14TB của Cục Đăng Kiểm Việt Nam về Tiêu chuẩn chức năng sửa đổi đối với thiết bị ghi dữ liệu hành trình lắp đặt trên tàu từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 theo Nghị quyết MSC.333(90).
 
23
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Thủ Tướng Chính phủ ký ngày 7 tháng 7 năm 2014 về một số chính sách phát triển thủy sản
 
24
Nghị định số 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
 
25
Thông tư số 20/2015/TT-BNNPTNT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá”
 
TB số Tổng đài
hide