803ac23b-f429-4cc4-b245-02150ebcf3b7.jpg
Tự động lựa chọn tần số với chất lượng tín hiệu cao nhất cho phép máy FAX-408 in ra các biểu đồ thời tiết với tạp nhiễu thấp. Tần số tốt nhất được lựa chọn tự động theo cường độ tín hiệu nhận được. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
817e7821-a56e-45cd-9ad8-acce30aed363.jpg
Tự động lựa chọn các kênh với chất lượng tín hiệu cao nhất cho phép máy FAX-410 nhận và in ra các biểu đồ thời tiết với tạp nhiễu thấp. Việc lựa chọn kênh được tự động thực hiện theo các địa điểm nhận và thời gian trong ngày. ...chi tiết >>
Giá: Liên hệ
Sản phẩm ngừng sản xuất
TB số Tổng đài
hide