Kể từ ngày 14/02/2019, các giao dịch kinh doanh, thư tín, hàng gửi, bảo hành,… với chi nhánh Công ty tại Hà Nội, vui lòng liên hệ theo địa chỉ mới như thông báo sau:Tải file  Thông báo thay đổi địa chỉ giao dịch của chi nhánh Công ty tại Hà Nội
TB số Tổng đài
hide